Parish Priest

St. Joseph Vaz Shrine,

Mudipu

Kurnad PO, Bantwal Taluk

Dakshina Kannada – 574 153

Mobile: 87625 35603

Phone : 08255 260334, 261334

E-mail :  mudipubljosephvaz@gmail.com