Parish Priest
St. Joseph Vaz Shrine,
Mudipu, Kurnad P.O,

Bantwal Taluk, DK – 574 153

Mobile: 87625 35603

Phone : 08255 260334, 261334

E-mail :  mudipubljosephvaz@gmail.com